Bent u patiënt?

Hier vindt u alle informatie over de landelijke DECIDE studie.

Overleg


Extra gegevens met betrekking tot uw behandeling worden tijdens het multidisciplinaire overleg verzameld

Poli-afspraak


Tijdens de afspraak met uw eigen arts ondertekent u het toestemmingsformulier voor deelname

Gegevens delen


Uw gegevens worden na de gehele behandeling gecodeerd gedeeld met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis voor onderzoek

Follow-up


5 jaar na de behandeling nemen wij contact met u op over de periode na de behandeling
(hier mag u altijd nog van afzien)

INFORMATIE


DECIDE studie staat voor Directe borstreconstructie na ablatio In Nederland.

 

Jaarlijks wordt er in Nederland bij ongeveer 6.000 patiënten in verband met borstkanker of een voorstadium (Ductaal Carcinoma In Situ – DCIS) een borstamputatie uitgevoerd. Om de vorm van de borst te behouden, kan er na een amputatie een reconstructie plaatsvinden. Bij een borstreconstructie wordt aan de hand van prothesen of lichaamseigen weefsel een nieuwe borst gemaakt. Een borstreconstructie kan direct na de amputatie plaatsvinden, dat wil zeggen dat het in dezelfde operatie gebeurt. De borstreconstructie kan ook op een later moment, ook wel een uitgestelde borstreconstructie genoemd. Een borstreconstructie is niet bij iedere patiënt mogelijk. Soms laat de groei van de tumor dit niet toe, maar ook andere factoren zoals roken en het hebben van een (te) hoog BMI (Body Mass Index) spelen hierbij een rol. Wel blijkt uit eerdere (wetenschappelijke) onderzoeken dat wanneer een borstreconstructie mogelijk is, een directe borstreconstructie een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt. De keuze voor een directe borstreconstructie kan per ziekenhuis verschillend zijn.Wat zegt de richtlijn?

De richtlijn borstreconstructie zegt: “Een directe borstreconstructie leidt in het algemeen tot een esthetisch beter resultaat dan een uitgestelde reconstructie. Een directe borstreconstructie kan daarnaast een groot psychologisch voordeel voor de patiënt bieden”. Ondanks deze kennis is de variatie in toepassing van een directe borstreconstructie verschillend tussen ziekenhuizen. Om meer inzicht te krijgen in de motivatie en besluitvorming rondom een directe borstreconstructie hebben we meer gegevens nodig dan de huidige landelijk beschikbare data.

 


Doel van de studie

De DECIDE studie heeft als doel om een beter beeld te krijgen in de reden waarom er in de spreekkamer wel of niet gekozen is voor een directe borstreconstructie na borstamputatie. Met de gegevens die wij verzamelen met deze studie willen we onder anderen antwoord geven op onderstaande vragen:

  1. Hoe vaak komt een directe borstreconstructie na een borstamputatie voor in Nederland bij patiënten met borstkanker of DCIS?
  2. Welke factoren spelen bij deze patiënten een rol bij de keuze voor een directe borstreconstructie?
  3. Treden er binnen 60 dagen na de directe borstreconstructie complicaties op? En zo ja, welke?
  4. Hoeveel patiënten behouden de borstcontour 5 jaar na de operatie?

 

 

 

Wat meedoen inhoudt

Alle patiënten die een directe of uitgestelde borstreconstructie ondergaan kunnen meedoen in dit onderzoek. Als u mee doet aan de DECIDE studie, dan is het nodig dat wij extra gegevens van u verzamelen. Het gaat om gegevens met betrekking tot uw behandeling (een directe of uitgestelde borstreconstructie) en de reden waarom er gekozen is voor deze behandeling. We vragen de gegevens op bij uw behandelaren uit hetziekenhuis. Voor u als patiënt verandert er dus niks aan uw behandeling als u meedoet aan de studie. De lokale onderzoeker zal uw gegevens coderen en vertrouwelijk verwerken. U zal geen extra handelingen ondergaan.

 


Mogelijke voor- en nadelen

U heeft zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer kennis over de behandeling van borstkanker. Er zijn geen nadelen van meedoen aan dit onderzoek.

 


Vergoeding

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen onkostenvergoeding. 

 


Uw gegevens

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Voor het onderzoek worden uw gegevens gecodeerd verzameld. Voor het onderzoek worden uw onderzoeksgegevens gecodeerd gedeeld met het Antoni van Leeuwenhoek. De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift en bij het Antoni van Leeuwenhoek niet naar u te herleiden. Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische en persoonsgegevens in uw ziekenhuis. De onderzoeker uit uw ziekenhuis bewaart uw gegevens 10 jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd.

 


Tot slot

Hopelijk hebben wij u met bovenstaande korte uitleg kunnen enthousiasmeren om deel te nemen aan onze studie. Mocht u willen deelnemen of vragen hebben naar aanleiding van de verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met de studiegroep via decide@nki.nl

   • Heeft u of één van uw naasten nog vragen over het onderzoek dan kunt u contact op nemen met één van de hoofdonderzoekers (Eva Heeling of Gaelle Kramer) in het AVL telefonisch of via de mail. 


  • U kunt ALTIJD nog afzien van deelname, dit is geen probleem, uw gegevens worden dan direct verwijderd uit het onderzoek.